Frederik D 3 Mor

Thursday, 15-Oct-20 01:48:16 UTC
 1. Frederik d 3 mor 2017
 2. Frederik d 3 mor 4
 3. Frederik d 3 mor number
 4. Frederik d 3 mor 1
 5. Frederik III

Kun Trondheim len og Bornholm kom atter tilbage til Danmark-Norge. Frederik III var ikke nogen folkelig konge, bek�mpede han end nok s� meget adelen, som han allerede i ungdoms�rene var kommet p� kant med, men han udviste ofte megen politisk kl�gt og selvbeherskelse. Majest�ten elskede hoffester i den franske stil og styrkede ved enev�ldens indf�relse, sammen med sin kloge og �rgerrige dronning, kongemagten afg�rende. B�de hun og kongen huskes ogs� for deres mange�rige uforsonlige kamp mod Corfitz Ulfeldts s�rdeles landsskadelige politik. Ret beset var Corfitz Ulfeldt sagen en banal forr�deriproces, men m�den den blev grebet an p�, og hele dens afslutning, stiller i flere henseender kongeparret i et lidet flatterende sk�r. Is�r dronningens uforsonlige holdning synes i h�j grad at kunne kritiseres. Eleonora Christines beskrivelse af sit mange�rige fangenskab, n�rmest som stedfortr�der for sin mand, har v�ret med til at fastholde perioden i eftertidens bevidsthed.

Frederik d 3 mor 2017

Frederik III 1648 Kong Frederik III i hans yngre �r. Frederik III, tredje�ldste s�n af Christian IV og dronning Anna Cathrine. F�dt den 18 marts 1609 p� Haderslevhus Slot. D�d 9 februar 1670 p� K�benhavns Slot af akut lungebet�ndelse. Begravet i Roskilde Domkirke i Christian IV�s kapel. ELSKERINDE F�r sit �gteskab med dronning Sofie Amalie havde Frederik III en frille, den holstenske Margrethe Pape, senere gift med amtsforvalteren Daniel Hausmann i Segeberg. Hun blev i 1683 af Christian V udn�vnt til friherreinde af L�vendahl. B�RN 1. Ulrik Frederik Gyldenl�ve, f�dt sommeren 1638. Tildeltes 1660 Vordingborg len. F�rste gang hemmelig gift med Sofie Urne (en sl�gtning af Uldfeldt�erne, hvorfor �gteskabet blev opl�st 1660). Blev ved hende stamfar til greverne Danneskjold-L�vendahl. Anden gang gift 1660 med Marie Grubbe. Det barnl�se �gteskab blev opl�st i 1670. Tredie gang, 1677, gift med Antonia Augusta af Altenburg og stamfar til grevesl�gten Danneskjold-Laurvig. Prinsen byggede i 1672 Charlottenborg p� i K�benhavn.

Frederik d 3 mor 4

Biografi Frederik 3. var næstældste søn af Christian 4. og skulle egentlig ikke have været konge. Hans storebror, Christian, døde imidlertid allerede i 1647, året før faderen. Rigsrådet fik Frederik til at underskrive en streng håndfæstning, der garanterede den danske adels rettigheder. Den store omvæltning skete, da Frederik i 1657 erklærede Sverige krig i håb om at generobre de områder, der var tabt ved Torstenssonkrigen. Imidlertid endte krigen med dansk nederlag, da de svenske tropper gik over de tilfrosne bælter og tvang danskerne til panikfreden i Høje Taastrup præstegård 1658. Danmark måtte afstå Skånelandene til Sverige. Samme år indledte den svenske konge Karl Gustav en ny krig i håb om at erobre hele Danmark. Men København holdt stand, og Frederik 3. vandt popularitet ved at blive i byen og være indstillet på kamp til det sidste: "Jeg vil dø i min rede. " Det svenske stormangreb på hovedstaden blev slået tilbage, og krigen førte med udenlandsk hjælp til svensk nederlag, uden at Danmark dog af den grund fik de tabte landområder tilbage.

Biografi Frederik 1. kom til magten, da Rigsrådet afsatte nevøen Christian 2. Frederik måtte dog for at blive konge underskrive en håndfæstning så hård, at han blev kaldt adelens fange. Om det var årsagen til, at han for det meste foretrak at opholde sig i Slesvig, skal ikke kunne siges, men han var kun i Danmark, når der skulle forhandles med Rigsrådet. Hans korte regeringstid var præget af uro. Årsagen var først og fremmest den afsatte Christian 2. Bl. a. anførte den Christian 2. tro Søren Nordby et oprør fra Skåne, og Christian 2. selv sendte en række propagandaskrifter ind i landet og søgte i 1531 at blive konge af Norge. Dette blev dog stoppet, da han kort tid efter blev taget til fange. Frederik var som Christian 2. venlig stemt over for Luthers tanker, selvom han aldrig offentligt bekendte sig som protestant. Udenrigspolitisk knyttede han sig til de to førende protestantiske lande Hessen og Sachsen, og i Malmø fuldførte man faktisk reformationen i 1529, mens det kom til protestantiske optøjer i København året efter.

Frederik d 3 mor number

Efter krigen lykkedes det kongen ved et møde for landets stænder i København i 1660 at opnå afskaffelsen af valgkongedømmet og at indføre et arveligt, enevældigt kongedømme, stadfæstet ved en regeringsakt fra 10. januar 1661. I 1665 fulgte kongeloven, der var det enevældige Danmarks grundlov. En hovedrolle bag den nye lov spillede kongens kammersekretær, den borgerlige Peder Schumacher, der blev adlet under navnet Griffenfeld. Kongen selv var et tavst og ret indelukket menneske, med stor interesse for teologi, naturvidenskab og historie. Han grundlagde Det kongelige Bibliotek og oprettede Det kongelige Kunstkammer, hvis samlinger århundreder senere kom til at indgå i de store statslige museer, bl. a. Nationalmuseet. Begivenheder 1657-1658: Første Karl-Gustav Krig. Freden i Roskilde, hvor Skånelandene afstås til Sverige. 1658-1660: Anden Karl-Gustav Krig. Københavns belejring. 1660: Enevælden indføres. 1665: Kongeloven. Slægten Gift med: Sophie Amalie af Braunschweig-Lüneburg Far: Christian 4.

 • Brødrene hartmann a s
 • Vejret i nuuk
 • Ullas Køkken: Langtidsstegt Culotte i øl (Bryggeriet marts 2011)
 • Frederik d 3 mor online
 • Frederik d 3 mor youtube
 • Frederik d 3 mor 4
 • Frederik 5. – konge af Danmark og Norge | lex.dk – Den Store Danske
 • Kærligheden finder dig film.com
 • Frederik d 3 mor d

Frederik d 3 mor 1

Frederik 5., 31. 3. 1723-14. 1. 1766, konge af Danmark og Norge fra 1746, søn af den senere Christian 6. og dronning Sophie Magdalene, gift i 1743 med prinsesse Louise af England. Parret fik fire børn, heriblandt den senere Christian 7., og opnåede stor popularitet takket være Louises ukomplicerede væsen og opblomstringen af forlystelseslivet efter den pietistiske periode under Christian 6. Dronning Louise døde i 1751; året efter ægtede Frederik 5. Juliane Marie af Braunschweig-Wolfenbüttel, der blev mor til arveprins Frederik. Frederik 5. s regeringstid var en fredstid for Danmark, om end det i 1762 var tæt på en krig med Rusland. Et stort og kostbart forsvarsberedskab blev opretholdt, men landet oplevede samtidig et økonomisk opsving. I 1757 nedsattes en landbokommission, og styret opfordrede til debat om økonomiske og sociale forhold. Kunst og videnskab blomstrede, og flere almennyttige institutioner så dagens lys. Mange udlændinge fik embeder og industriprivilegier, hvilket vakte en vis irritation, men for samtiden stod Frederik 5. s regeringstid dog som en lykkelig og fremgangsrig periode.

D�d p� Lightenburg Slot den 23 april 1706. 6. Frederik, f�dt 11 oktober 1651 p� K�benhavns Slot, d�d 14 marts 1652. 7. J�rgen (George), f�dt 21 april 1653 p� K�benhavns Slot. Prinsen tildeltes ved faderens d�d i 1670 Vordingborg amt som len. I 1673 var han p� valg til den polske trone. Sagen strandede imidlertid blandt andet p� at prinsen n�gtede at g� over til katolicismen. Han indgik den 28 juli 1683 �gteskab med prinsesse Anne af York, datter af James II og Anne Hyde, f�dt 1665 og fra 1702-1714 dronning af England. Prinsen d�de den 8 november 1708 i Kensington. Gravsat i Westminster Abbey. 8. Ulrikke Eleonora, f�dt 11 september 1656 p� K�benhavns Slot. Den 6 maj 1680 gift med Karl XI af Sverige p� Skottarp i Halland. Mor til Karl XII. D�d den 26 juli 1693 p� Karlberg Slot. 9. Dorthea Juliane, f�dt 16 november 1657 p� K�benhavns Slot. D�d af kopper 15 maj 1658. Frederik III blev f�rst tronf�lger i 1647 efter at have gennemg�et en grundig uddannelse i bl. a. Nordtyskland og hertugd�mmerne.

Frederik III

Hans karrieres h�jdepunkt i Tyskland var udn�vnelsen til fyrstebiskop af Bremen i 1643, en stilling han frasagde sig i 1647. Som nyvalgt dansk konge underskrev han i maj m�ned 1648 den m�ske strengeste h�ndf�stning, som den danske adel har budt nogen konge. St�ttet af sin dronning, borgerskabet, gejstligheden og milit�ret, trodsede han imidlertid adelen og gennemf�rte i 1660 enev�lden. I 1657 havde han erkl�ret Sverige krig, men blev tvunget til fred �ret efter med tab af Sk�ne, Halland, Blekinge, Bornholm samt Bohus og Trondheim len i Norge. Svenskerne br�d imidlertid den indg�ede fred kort efter, og i isvinteren 1658-59 marcherede de svenske styrker over de islagte b�lter. Nu skulle Danmark have d�dsst�det. S� vidt kom det dog ikke, men den svenske h�r blev f�rst standset ved K�benhavn, som fjenden forg�ves belejrede. Frederik III skal ved den lejlighed have udtalt at han ville "d� i sin rede". Ved fredsslutningen i 1660 blev det sl�et fast, at Danmark skulle afst� de allerede i 1658 tabte omr�der.

Kirkekampen var dog langt fra slut ved Frederiks død i 1533. Begivenheder 1525: Søren Nordby anførte et oprør mod Frederik 1. Oprører slås dog ned. 1526: Den Luther-venlige Hans Tausen udnævnes som Frederiks præst. 1529: Malmø bliver protestantisk. 1531: Christian 2. forsøger at blive norsk konge. 1532: Christian 2. tages til fange og indsættes på Sønderborg Slot. Slægten Gift med: 1. Anna af Brandenburg 2. Sophie af Pommern Far: Christian 1. Mor: Dorothea af Brandenburg Farfar: Diederik den Lykkelige af Oldenburg og Delmenhorst Farmor: Hedevig af Holsten Morfar: Johan af Brandenburg Mormor: Barbara af Sachsen Børn: Christian 3., Dorothea, Adolf, Elisabeth, Frederik og Hans (den Ældre)

Det officielle billede af kongen svarede imidlertid ikke til virkeligheden. Han var svag og uselvstændig og havde fået en mangelfuld uddannelse. Magten lå hos medlemmerne af Gehejmekonseilet, bl. a. J. H. E. Bernstorff og især overhofmarskal Adam Gottlob Moltke, og for at undgå skandale måtte Moltke dække over kongens drikkeri og voldelige seksualitet. Så selvom Frederik 5. ikke personligt evnede at udøve sin enevældige magt, fungerede staten alligevel takket være loyale fyrstetjenere.